Hopp til innholdet

Demand Norges personvernerklæring

Formålet med personopplysningsloven er å beskytte mot at personvernet blir krenket.

EUs personvernforordning trådte i kraft sommeren 2018. Personvernforordningen er utformet for å være et felles rammeverk for personvernlover i EU, i tillegg tydeliggjør de reglene om åpenhet rundt bedrifters behandling av persondata.

Personvernerklæring

Denne erklæringen gjelder for Demand Norge AS

Formålet med erklæringen er å formidle hvorfor vi behandler personopplysninger, hvilke opplysninger vi behandler, hvem som er ansvarlig for vår behandling, hvordan vi ivaretar ditt personvern og hvilke lovfestede rettigheter du som er registrert har når det gjelder disse personopplysningene.

Hvorfor behandler Demand Norge AS personopplysninger?

Demand Norge AS behandler personopplysninger om skyldnere for å inndrive utestående krav på vegne av fordringshavere (våre oppdragsgivere). Behandlingen av personopplysninger gjøres på grunnlag av artikkel 6 (1) bokstav c i personvernforordningen. Grunnlag for behandling av personopplysninger er i artikkel 6 (1) bokstav c beskrevet som at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige. Behandlingsgrunnlaget gjelder alle behandlingsaktiviteter knyttet til bompengeinnkreving, og vil også gjelde alle våre leverandører.

Behandling av personopplysninger om skyldner i inkassoprosessen følger av inkassoloven, samt av tvisteloven og tvangsfullbyrdelsesloven.

Behandlingsansvarlig i Demand Norge AS

Daglig leder i Demand Norge AS er ansvarlig for at virksomhetens behandling av personopplysninger foregår i henhold til gjeldende lover og regler.

Hva er dine rettigheter som registrert?

Som registrert har du rett til å få vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg og du har rett til å kreve uriktige opplysninger rettet eller supplert. Du har også rett til å be om å få personopplysningene utlevert eller slettet. Sletting av opplysninger forutsetter at det ikke kommer i konflikt med annet lovverk, for eksempel oppbevaring av regnskapsinformasjon.

Skyldnere kan når som helst kontakte oss for å utøve sine rettigheter med tanke på innsyn, retting eller sletting av sine personopplysninger, til å pålegge begrenset behandling eller protestere mot behandlingen, samt om retten til dataportabilitet. Vær oppmerksom på at en eller flere av disse rettighetene kan være helt eller delvis begrenset i løpet av inkassoprosessen og en tid etter at saken er avsluttet, og vi ber om at skyldnere setter seg inn i GDPR kapittel III i forhold til dette.

Hvilken informasjon registreres?

Opplysningene vi behandler i løpet av inkassoprosessen, kan deles inn i følgende hovedgrupper:

  • Kontaktopplysninger til skyldner, som navn, bosted- eller postadresse, e-postadresser, telefon- eller mobilnummer.
  • Betalingshistorikk tilknyttet krav eller reskontro, som bankkontonummer og beløp
  • Kravet i seg selv, som fakturanummer, fakturaadresse, forfall, varebeskrivelse og beløp

Andre personopplysninger som er aktuelle for inndrivelse kravet, som mottatt innsigelser av kravet, informasjon om årsak til forsinket oppgjør, og informasjon fra kredittopplysningsbyråer

I tillegg mottar vi personopplysninger om skyldner fra skyldner selv, fra fordringshaver og fra andre offentlige tilgjengelige kilder som Folkeregisteret.

Vi benytter oss av informasjonskapsler og lignende teknologier (ofte kalt piksler) på vår hjemmeside. Informasjonskapslene gir oss innsikt i de besøkendes bruksmønster, samt hvor mange besøkende som har vært innom siden.

Utleveres personopplysningene til tredjeparter?

Vi kan dele skyldners personopplysninger med godkjente tredjeparter, for eksempel kredittopplysningsbyråer, søk i tinglysingsregistrene, offentlige myndigheter, som namsmyndigheter og forliksråd.

Personopplysninger kan, innenfor de retningslinjer som aktuell lovgivning gir, også bli delt med offentlige myndigheter – som for eksempel en domstol, namsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter for å løse eller tvangsfullbyrde inkassosaken. Personopplysninger kan også bli overført eller delt med vår kunde som fordringshaver i den aktuelle saken, med skyldner eller tredjepersoner med fullmakt fra skyldner, partnere for å undersøke eller innhente økonomiske opplysninger og til andre bemyndige tredjepersoner som gjeldsrådgivere.

Hvordan sikres personopplysningene?

Tilgang til personopplysninger gis kun til personer med arbeidsoppgaver som krever dette. Alle systemer har adgangskontroll med personlig ID og passord. Alle endringer og handlinger er sporbare. Demand Norge AS har databehandleravtaler med alle som behandler personopplysninger på vegne av Demand Norge AS.

Allerede under utvikling av nye løsninger og systemer begynner arbeidet med å stille krav til sikkerhet. Vi vurderer funksjonalitet mot risiko og sikkerhetstester løsninger og systemer slik at feil og svakheter elimineres. Løsninger og systemer som er i produksjon og behandler opplysninger blir kontinuerlig oppdatert og overvåket slik at feil unngås eller oppdages så raskt som mulig.

Hvordan arkiveres og slettes personopplysningene

Skyldners personopplysninger vil bli behandlet (herunder lagret) så lenge vi har en avtale med vår klient om å inndrive gjelden, eller så lenge vi er forpliktet til etter gjeldende lovgivning. Av hensyn til blant annet Finanstilsynets mulighet til å drive kontroll med inkassovirksomheten, er hovedregelen at skyldners personopplysninger knyttet til en sak blir anonymisert 3 år etter betalingsdato.

Personopplysninger som er bokføringspliktige lagres i henhold til bokføringsloven § 13.

Innsyn, utlevering og sletting av personopplysninger

Skyldner har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem.

Dersom du ønsker å få innsyn i de personopplysningene Demand Norge AS har om deg, eller ønsker å få informasjon om deg korrigert, utlevert eller slettet, vennligst kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Hvis du mener at Demand Norge ikke behandler personopplysningene på måten regelverket krever, kan skyldnere klage til Datatilsynet over behandlingen av sine personopplysninger. Mer informasjon om klageadgangen finner du på Datatilsynets nettsider www.datatilsynet.no.

Hvordan få kjennskap til endringer i vår Personvernerklæring?

Vi kan ha behov for å oppdatere Personvernerklæringen over tid. Dette gjør vi dersom vår drift og våre tjenester utvikler seg, samtidig som at vi også må følge datatilsynets regler. Vi oppfordrer til jevnlig å sjekke om det har kommet eventuelle oppdateringer på denne siden.