Varsel

12th september 2016

Før et krav kan tvangsfullbyrdes må kreditor normalt sende et varsel til saksøkte om at tvangsfullbyrdelse vil bli begjært dersom kravet ikke blir betalt innen en frist på to uker.

Likvitditet

Betalingsevne. Kan du betale forfalte regninger innen betalingsfristen, er du likvid. I motsatt fall betegnes man som illikvid. En bedrift er likvid i lovens forstand når summen av dens betalingsmidler og verdien av bedriften er større enn dens gjeld.

Saksomkostninger

Saksøkte kan stille sikkerhet i form av bankinnskudd eller bankgaranti for å unngå tvangsfullbyrdelse av et krav. Sikkerhetsstillelse kan også kreves av saksøker som betingelse for videre gjennomføring av tvangsforretning. Sikkerhetsstillelse kan også besluttes overfor budgiver ved tvangssalg.

Verneting

Landet er delt inn i såkalte rettskretser, områder som sogner til en domstol. Vernetinget gir uttrykk for i hvilken av disse rettskretsene og følgelig for hvilken domstol, en sak skal reises.

Fordring

Krav eller utestående. I denne sammenheng; Krav på penger.

Likviditetsbudsjett

Et budsjett som viser pengestrømmen gjennom virksomheten eller husholdningen. Gjør det mulig å se om det til enhver tid er nok penger til å betale de løpende utgiftene

Taushetsplikt

Det gjelder en streng taushetsplikt for en inkassator, dens ansatte og andre hjelpere overfor uvedkommende, om det de i forbindelse med inkassovirksomheten får kunnskap om av personlige forhold eller drifts- og forretningsforhold. Taushetsplikten er ikke til hinder for at visse opplysninger overlates til lovlig bruk som kredittopplysning under forutsetning av at denne virksomheten drives i samsvar med personregisterloven.

Betalingsanmerkning

14th juli 2016

Informasjon om inkassosak på privatperson eller foretak, som benyttes sammen med kredittopplysninger ved vurdering om kredittverdighet ved kredittkjøp eller låneopptak. Betalingsanmerkning oppstår 30 dager etter sendt forliksklage til forliksråd mot privatpersoner og 30 dager etter utsendt betalingsoppfordring for foretak. Privatpersoner får tilsendt et forhåndsvarsel med 14 dagers frist for uttalelse.

Forliksklage

12th september 2016

Skrivelse til forliksrådet med begjæring om megling mellom partene i en sivil sak i hensikt å oppnå enighet mellom partene (forlik). Oppnås ikke enighet, kan forliksrådet avsi dom eller henvise saken til retten.

Medhjelper

Tingretten og namsmannen oppnevner i noen tilfelle medhjelpere under tvangsfullbyrdelsen. Dette er profesjonelle som har særlig kunnskap og erfaring innen salg og taksering.

Termingebyr

Gebyr som betales ved terminforfall for banklån og annen forbrukskreditt.

Betalingsoppfordring

14th juli 2016

Før inkassator kan sette i gang med rettslig inndriving, må inkassator ha sendt skyldneren en betalingsoppfordring med varsel om at slik inndriving vil bli satt i verk, og at skyldneren må komme med eventuelle innsigelser dersom man mener kravet er uriktig.

Forliksmegling

12th september 2016
Megling i forliksrådet mellom partene i en sivil sak i hensikt å oppnå enighet mellom partene (forlik)
Oppnås ikke enighet, kan forliksrådet avsi dom eller henvise saken til retten.

Namsmyndigheter

Tingrett og namsmann, beslutter og foretar tvangsfullbyrdelsen.

Tilbakelevering

Dette er en særlig form for tvangsfullbyrdelse hvor saksøkers krav er sikret med salgspant i gjenstanden. Istedenfor for å selge gjenstanden, takserer namsmannen tingen, og salgspanthaver får dekket sitt krav ved å overta gjenstanden til den takserte pris.

Brønnøysundsregistrene

14th juli 2016

Offentlige dataregistre som; Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret, Løsøreregisteret og Ektepakt-registeret

Garanti

12th september 2016

Kostnader som utenrettslig og rettslig inndrivelse påfører fordringshaver, plikter skyldneren å erstatte. Hvilke gebyrer/kostnader ved fremmedinkasso som kan kreves dekket i forbindelse med utenrettslig inkasso, er regulert av inkassolovens forskrifter. Det er fastsatt maksimalbegrensninger, og det gjelder standardsatser med mindre et annet beløp innenfor maksimalbegrensningene kan dokumenteres. Skyldneren plikter også å erstatte kostnader fordringshaveren har ved egeninkasso. I hvilket omfang omkostninger ved egeninkasso kan belastes skyldneren, er likeledes regulert i inkassolovens forskrifter.

Namsrett

Se tingrett.

Tilsvar

Ved skriftlig saksforberedelse betegnelse på det dokument som saksøkte sender som svar på stevningen.
Dokumentet må oppfylle visse formkrav.

Debitor

14th juli 2016

Skyldner. Motsatt; kreditor.

Gjeldsbrev

12th september 2016

Dokument som inneholder erklæring om at man skylder penger.

Nettoformue

Eiendeler minus gjeld

Tingrett

Domstol som er førsteinstans for straffesaker, og for sivile saker hvis de ikke skal behandles i forliksrådet.
Tingretten er også ankeinstans for dommer og forlik i forliksrådet, og kjæremålsinstans for kjennelser og beslutninger i forliksrådet. Tingrettene ble fram til 1.1.2002 kalt enten herreds- eller byretter.

Effektiv rente

14th juli 2016

Alle utgifter forbundet med å ha et lån (renter, gebyrer, provisjoner og andre utgifter), regnet om til helårlig

Gjeldsordning

12th september 2016

En avtale med kreditorene som innebærer en hel eller delvis ettergivelse av gjeld eller en lettelse av lånevilkårene. Vanlig å skille på utenrettslig gjeldsordning, frivillig gjeldsordning og gjeldsordning etter loven.

Nettolønn

Det du får utbetalt av en arbeidsgiver etter at skatten er trukket fra. Bruttolønn minus skatt.

Tvangsauksjon

Auksjon som Namsmannen avholder som ledd i tvangsinndrivelse av gjeld.

Enhetsregisteret

14th juli 2016

Offentlig register som inneholder opplysninger om bedrifter og organisasjoner. Enhetene tildeles et organisasjonsnummer.

Hovedstol

12th september 2016

Betegnelse som angir rest saldo på en fordring/krav unntatt renter og gebyrer.

Nominell rente

Pålydende rente.

Tvangsbruk

En særlig form for tvangsdekning av fast eiendom. Tingretten oppnevner en bestyrer som foretar driften, mens overskuddet fordeles på pantekreditorene etter prioritet.

Fordring

14th juli 2016

Krav eller utestående. I denne sammenheng; Krav på penger.

Inkasso

12th september 2016

Innkreving av utestående pengekrav – d.v.s. et beløp som er forfalt til betaling, men ikke er betalt.

Prosessfullmektig

Den som representerer en part i sivile saker, vanligvis en advokat.

Tvangsdekning

Å omgjøre en panterett til penger ved tvangssalg eller tvangsbruk. Pantet kan være utleggspant eller avtalepant.

Foreldelse

14th juli 2016

Når man har en fordring på andre løper det frister på hvor lang tid det kan gå uten at man får betaling. Oversittes fristen faller fordringen bort, fordringen er foreldet. Fristen avbrytes ved erkjennelse av kravet eller rettslige skritt.

Innsigelser

12th september 2016

De innvendinger motparten har mot det den annen part gjør gjeldende.

Purring

Påminnelse om at en regning eller lignende ikke er betalt innen fristen.

Tvangsfullbyrdelse

Når avtaler og krav ikke oppfylles frivillig kan man etter regler angitt i tvangsfullbyrdelsesloven begjære at namsmyndighetene tvangsfullbyrder kravet.

Foretaksregisteret

14th juli 2016

Et av Brønnøysundregistrene som inneholder oversikt over alle registrerte foretak i Norge.

Kassekreditt

12th september 2016

En driftskreditt der det avtales med långiver en øvre grense (limit) for hvor mye en bedrift eller person kan låne. Det betales en provisjon av denne øvre grensen og renter av det beløpet som til enhver tid er trukket på kontoen.

Refinansiering

Å skaffe tilveie ny kapital. Benyttes gjerne i forbindelse med sammenslåing av lån og fordringer. Reduserer normalt effektiv rente og gir bedre økonomisk oversikt.

Tvangsgrunnlag

Før tvangsfullbyrdelse kan kreves må man ha tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlagene deles i tre hovedgrupper:
  1. Lovbestemte krav som for eksempel arveavgift, kommunale avgifter osv.
  2. Krav fastsatt av en domstol.
  3. Krav som bygger på avtale eller gjeldsbrev.

Dom

14th juli 2016

Avgjørelse av retten som avslutter saken i en sivil sak. Avgjøres det krav som er fremsatt i en straffesak, avgjøres om tiltalte eller siktede er skyldig i en straffbar handling

Kausjon

12th september 2016

Garantierklæring, der den som gir garantien (kausjonisten) tar på seg ansvaret for at et lån blir betalt tilbake.

Regnskap

En oversikt over virkelige inntekter og kostnader i en periode, f.eks. år.

Tvangskraft

Når et krav enten direkte eller etter utløp av frist gitt i et eget varsel kan bringes inn for namsmyndighetene til fullbyrdelse. Kravet må som hovedregel være forfalt og misligholdt.

Forliksrådet

Et organ som består av 3 lekmenn. Organet forsøker i sivile saker å megle mellom partene slik at de kommer til enighet og rettssak unngås har i enkelte mindre saker også dømmende myndighet.

Kjennelse

En bedrift eller privatperson kan begjæres konkurs til skifteretten når den ikke lenger er likvid og eieren eller en eller flere kreditorer forlanger konkurs. Ved en konkurs blir bedriftens aktiva solgt og utbyttet blir delt mellom kreditorene.
Gjelden blir ikke slettet etter konkursen. Den gjelden som ikke blir betalt, skal skyldneren dekke med framtidige inntekter. Men dersom et aksjeselskap (AS) går konkurs, vil selskapet slutte å eksistere. Aksjeselskapet slettes, noe som betyr at gjelden aldri vil bli betalt.

Rettsforlik

Forlik inngått for en domstol. Har virkning som rettskraftig dom og kan på bestemte vilkår bare angripes ved anke.

Tvangssalg

Se tvangsdekning

Fravikelse

Saksøkte (leietaker) blir kastet ut av boligen/lokalene han besitter (tidl: utkastelse).

Konkurs

En bedrift eller privatperson kan begjæres konkurs til skifteretten når den ikke lenger er likvid og eieren eller en eller flere kreditorer forlanger konkurs. Ved en konkurs blir bedriftens aktiva solgt og utbyttet blir delt mellom kreditorene.
Gjelden blir ikke slettet etter konkursen. Den gjelden som ikke blir betalt, skal skyldneren dekke med framtidige inntekter. Men dersom et aksjeselskap (AS) går konkurs, vil selskapet slutte å eksistere. Aksjeselskapet slettes, noe som betyr at gjelden aldri vil bli betalt.

Rettsgebyr

  • En egen sats for beregning av gebyrer som må betales for å få saker behandlet av domstolene. Grunngebyret (1 R) reguleres årlig og er per 01.01.2021 på 1199,-.
  • I sivile søksmål ved tingretten skal det betales 5 ganger rettsgebyret (5 R) når hovedforhandlingen varer i én dag. For lengre hovedforhandlinger øker gebyret suksessivt.
  • I lagmannsretten skal det betales 24 R når hovedforhandlingen varer én dag. Også her øker rettsgebyret suksessivt for lengre hovedforhandlinger.

Utenrettslig inkasso

Inkassotiltak hvor fordringshaver eller inkassator forholder seg mot skyldneren direkte. Tiltakene kan være telefoniske eller skriftlige, og gjelder purringer, inkassovarsel, betalingsoppfordring, innkalling til samtale. Det kan også være aktuelt at skyldneren blir oppsøkt for å få til en ordning.

Gjeldsordningsloven

Gjeldsordningsloven har som formål å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi. Gjeldsordning etter loven kan være aktuelt for privatpersoner (og i noen tilfelle næringsdrivende) som er varig ute av stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Søknad om gjeldsordning fremsettes for namsmannen (lensmann el. byfogd) på det stedet man bor. Namsmannen kan gi nærmere informasjon om ordningen, og bistand til å fylle ut søknadsskjemaet.

Kreditor

Den en debitor skylder penger til, gjerne en bank eller den man har handlet på kreditt hos.

Rettskraftig

Når domstolens avgjørelse ikke kan bringes inn for overordnet domstol ved bruk av ordinære rettsmidler.

Utlegg

Sikring av et krav ved utleggspant eller dekning av et krav ved lønnstrekk.

Heftelse

Forpliktelse som særlig er knyttet til fast eiendom, biler og båter. Vanligvis pant som sikkerhetsstillelse i forbindelse med låneopptak eller utleggsforretning.

Kredittopplysning

Informasjon om økonomiske forhold for privatpersoner og bedrifter. Benyttes ofte ved vurdering av kredittverdighet i forbindelse med varekjøp på kreditt og låneopptak. Informasjonen leveres av kredittopplysningsbyråene, som samler inn, registrerer og benytter opplysninger fra offentlige tilgjengelige kilder som for eksempel skattelistene, Brønnøysundregistrene og Norsk lysningsblad. Alle personer som har hatt skattbar inntekt er registrert hos kredittopplysningsforetakene.

Rettslig inkasso

Fordringshaver eller inkassator forholder seg til det offentlige nams- og rettsapparat for tvangsinndrivelse.

Begjæring

For at tvangsfullbyrdelse skal kunne skje må det komme en begjæring/anmodning om dette til namsmyndighetene.