Personvern

Demand har oppdatert sin behandling av personinformasjon i henhold til EUs personvernforordning som trådte i kraft sommeren 2018.

Demand sin Personvernerklæring

Personvernforordningen er utformet for å være et felles rammeverk for personvernlover i EU, i tillegg til å tydeliggjøre reglene om åpenhet rundt bedrifters behandling av persondata. Ny norsk personvernlov vil inkorporere de nye kravene.

Formålet med personopplysningsloven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.

Demand Norge behandler personopplysninger om skyldnere for å inndrive utestående krav på vegne av fordringshavere (våre oppdragsgivere). I denne sammenhengen er Demand Norge behandlingsansvarlig for personopplysninger om skyldner, og vi kan kontaktes.

Personopplysninger defineres som enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Dette kan eksempelvis være navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse etc. Opplysningene vi behandler i løpet av inkassoprosessen, kan deles inn i følgende hovedgrupper:

  • Kontaktopplysninger til skyldner, som navn, bosted- eller postadresse, e-postadresser, telefon- eller mobilnummer.
  • Betalingshistorikk tilknyttet krav eller reskontro, som bankkontonummer og beløp
  • Kravet i seg selv, som fakturanummer, fakturaadresse, forfall, varebeskrivelse og beløp
  • Andre personopplysninger som er aktuelle for inndrivelse kravet, som mottatt innsigelser av kravet, informasjon om årsak til forsinket oppgjør, og informasjon fra kredittopplysningsbyråer

I tillegg mottar vi personopplysninger om skyldner fra skyldner selv, fra fordringshaver og fra andre offentlige tilgjengelige kilder som Folkeregisteret.

Behandling av personopplysninger om skyldner i inkassoprosessen følger av inkassoloven, samt av tvisteloven og tvangsfullbyrdelsesloven.

Vi kan dele skyldners personopplysninger med godkjente tredjeparter, for eksempel kredittopplysningsbyråer, søk i tinglysingsregistrene, offentlige myndigheter, som namsmyndigheter og forliksråd.

Personopplysninger lagres konfidensielt, jfr. Personvernlovgivningen.

Vi har databehandleravtaler med alle våre underleverandører for å sikre at personopplysninger blir behandlet i tråd med de standarder som stilles opp i GDPR.

Tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak

Allerede under utvikling av nye løsninger og systemer begynner arbeidet med å stille krav til sikkerhet. Vi vurderer funksjonalitet mot risiko og sikkerhetstester løsninger og systemer slik at feil og svakheter elimineres. Løsninger og systemer som er i produksjon og behandler opplysninger blir kontinuerlig oppdatert og overvåket slik at feil unngås eller oppdages så raskt som mulig

Personopplysninger kan, innenfor de retningslinjer som aktuell lovgivning gir, også bli delt med offentlige myndigheter – som for eksempel en domstol, namsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter for å løse eller tvangsfullbyrde inkassosaken. Personopplysninger kan også bli overført eller delt med vår kunde som fordringshaver i den aktuelle saken, med skyldner eller tredjepersoner med fullmakt fra skyldner, partnere for å undersøke eller innhente økonomiske opplysninger og til andre bemyndige tredjepersoner som gjeldsrådgivere.

Innsynsrett

Skyldner har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem.
Dersom du ønsker å få innsyn i de personopplysningene Demand Norge har om deg, eller ønsker å få informasjon om deg korrigert, utlevert eller slettet, vennligst kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Retting og sletting

Det er viktig at opplysningene vi har om skyldnere er riktige. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan det kreves at vi retter og sletter opplysninger om skyldnere hvis de er mangelfulle eller unødvendige. Demand kontrollerer opplysninger opp mot folkeregisteret og andre kilder.

Demand sletter eller anonymiserer personopplysninger når formålet med den enkelte behandling av personopplysninger er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen.

Skyldners personopplysninger vil bli behandlet (herunder lagret) så lenge vi har en avtale med vår klient om å inndrive gjelden, eller så lenge vi er forpliktet til etter gjeldende lovgivning. Av hensyn til blant annet Finanstilsynets mulighet til å drive kontroll med inkassovirksomheten, er hovedregelen at skyldners personopplysninger knyttet til en sak blir anonymisert 3 år etter betalingsdato.

Skyldnere kan når som helst kontakte oss for å utøve sine rettigheter med tanke på innsyn, retting eller sletting av sine personopplysninger, til å pålegge begrenset behandling eller protestere mot behandlingen, samt om retten til dataportabilitet. Vær oppmerksom på at en eller flere av disse rettighetene kan være helt eller delvis begrenset i løpet av inkassoprosessen og en tid etter at saken er avsluttet, og vi ber om at skyldnere setter seg inn i GDPR kapittel III i forhold til dette.

Hvis du mener at Demand Norge ikke behandler personopplysningene på måten regelverket krever, kan skyldnere klage til Datatilsynet over behandlingen av sine personopplysninger. Mer informasjon om klageadgangen finner du på Datatilsynets nettsider www.datatilsynet.no.

Vennligst kontakt oss om du har ytterligere spørsmål.

Ta gjerne kontakt

Oppdatert 05.09.2018