Begjæring

12th september 2016

For at tvangsfullbyrdelse skal kunne skje må det komme en begjæring/anmodning om dette til namsmyndighetene.