Rettsforlik

12th september 2016

Forlik inngått for en domstol. Har virkning som rettskraftig dom og kan på bestemte vilkår bare angripes ved anke.