Vanlige spørsmål

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Sorter Etter

De mest aktuelle spørsmålene

Betalingsanmerkning NULLSTILL SØKET

Informasjon om inkassosak på privatperson eller foretak, som benyttes sammen med kredittopplysninger ved vurdering om kredittverdighet ved kredittkjøp eller låneopptak. Betalingsanmerkning oppstår 30 dager etter sendt forliksklage til forliksråd mot privatpersoner og 30 dager etter utsendt betalingsoppfordring for foretak. Privatpersoner får tilsendt et forhåndsvarsel med 14 dagers frist for uttalelse.

Betalingsoppfordring NULLSTILL SØKET

Før inkassator kan sette i gang med rettslig inndriving, må inkassator ha sendt skyldneren en betalingsoppfordring med varsel om at slik inndriving vil bli satt i verk, og at skyldneren må komme med eventuelle innsigelser dersom man mener kravet er uriktig.

Brønnøysundsregistrene NULLSTILL SØKET

Offentlige dataregistre som; Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret, Løsøreregisteret og Ektepakt-registeret

Debitor NULLSTILL SØKET

Skyldner. Motsatt; kreditor.

Effektiv rente NULLSTILL SØKET

Alle utgifter forbundet med å ha et lån (renter, gebyrer, provisjoner og andre utgifter), regnet om til helårlig

Enhetsregisteret NULLSTILL SØKET

Offentlig register som inneholder opplysninger om bedrifter og organisasjoner. Enhetene tildeles et organisasjonsnummer.

Fordring NULLSTILL SØKET

Krav eller utestående. I denne sammenheng; Krav på penger.

Foreldelse NULLSTILL SØKET

Når man har en fordring på andre løper det frister på hvor lang tid det kan gå uten at man får betaling. Oversittes fristen faller fordringen bort, fordringen er foreldet. Fristen avbrytes ved erkjennelse av kravet eller rettslige skritt.

Foretaksregisteret NULLSTILL SØKET

Et av Brønnøysundregistrene som inneholder oversikt over alle registrerte foretak i Norge.

Dom NULLSTILL SØKET

Avgjørelse av retten som avslutter saken i en sivil sak. Avgjøres det krav som er fremsatt i en straffesak, avgjøres om tiltalte eller siktede er skyldig i en straffbar handling

Fordring NULLSTILL SØKET

Krav eller utestående. I denne sammenheng; Krav på penger.

Forliksklage NULLSTILL SØKET

Skrivelse til forliksrådet med begjæring om megling mellom partene i en sivil sak i hensikt å oppnå enighet mellom partene (forlik). Oppnås ikke enighet, kan forliksrådet avsi dom eller henvise saken til retten.

Forliksmegling NULLSTILL SØKET

Megling i forliksrådet mellom partene i en sivil sak i hensikt å oppnå enighet mellom partene (forlik)
Oppnås ikke enighet, kan forliksrådet avsi dom eller henvise saken til retten.

Forliksrådet NULLSTILL SØKET

Et organ som består av 3 lekmenn. Organet forsøker i sivile saker å megle mellom partene slik at de kommer til enighet og rettssak unngås har i enkelte mindre saker også dømmende myndighet.

Fravikelse NULLSTILL SØKET

Saksøkte (leietaker) blir kastet ut av boligen/lokalene han besitter (tidl: utkastelse).

Garanti NULLSTILL SØKET

Kostnader som utenrettslig og rettslig inndrivelse påfører fordringshaver, plikter skyldneren å erstatte. Hvilke gebyrer/kostnader ved fremmedinkasso som kan kreves dekket i forbindelse med utenrettslig inkasso, er regulert av inkassolovens forskrifter. Det er fastsatt maksimalbegrensninger, og det gjelder standardsatser med mindre et annet beløp innenfor maksimalbegrensningene kan dokumenteres. Skyldneren plikter også å erstatte kostnader fordringshaveren har ved egeninkasso. I hvilket omfang omkostninger ved egeninkasso kan belastes skyldneren, er likeledes regulert i inkassolovens forskrifter.

Gjeldsbrev NULLSTILL SØKET

Dokument som inneholder erklæring om at man skylder penger.

Gjeldsordning NULLSTILL SØKET

En avtale med kreditorene som innebærer en hel eller delvis ettergivelse av gjeld eller en lettelse av lånevilkårene. Vanlig å skille på utenrettslig gjeldsordning, frivillig gjeldsordning og gjeldsordning etter loven.

Gjeldsordningsloven NULLSTILL SØKET

Gjeldsordningsloven har som formål å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi. Gjeldsordning etter loven kan være aktuelt for privatpersoner (og i noen tilfelle næringsdrivende) som er varig ute av stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Søknad om gjeldsordning fremsettes for namsmannen (lensmann el. byfogd) på det stedet man bor. Namsmannen kan gi nærmere informasjon om ordningen, og bistand til å fylle ut søknadsskjemaet.

Heftelse NULLSTILL SØKET

Forpliktelse som særlig er knyttet til fast eiendom, biler og båter. Vanligvis pant som sikkerhetsstillelse i forbindelse med låneopptak eller utleggsforretning.

Hovedstol NULLSTILL SØKET

Betegnelse som angir rest saldo på en fordring/krav unntatt renter og gebyrer.

Inkasso NULLSTILL SØKET

Innkreving av utestående pengekrav – d.v.s. et beløp som er forfalt til betaling, men ikke er betalt.

Innsigelser NULLSTILL SØKET

De innvendinger motparten har mot det den annen part gjør gjeldende.

Kassekreditt NULLSTILL SØKET

En driftskreditt der det avtales med långiver en øvre grense (limit) for hvor mye en bedrift eller person kan låne. Det betales en provisjon av denne øvre grensen og renter av det beløpet som til enhver tid er trukket på kontoen.

Kausjon NULLSTILL SØKET

Garantierklæring, der den som gir garantien (kausjonisten) tar på seg ansvaret for at et lån blir betalt tilbake.

Kjennelse NULLSTILL SØKET

En bedrift eller privatperson kan begjæres konkurs til skifteretten når den ikke lenger er likvid og eieren eller en eller flere kreditorer forlanger konkurs. Ved en konkurs blir bedriftens aktiva solgt og utbyttet blir delt mellom kreditorene.
Gjelden blir ikke slettet etter konkursen. Den gjelden som ikke blir betalt, skal skyldneren dekke med framtidige inntekter. Men dersom et aksjeselskap (AS) går konkurs, vil selskapet slutte å eksistere. Aksjeselskapet slettes, noe som betyr at gjelden aldri vil bli betalt.

Konkurs NULLSTILL SØKET

En bedrift eller privatperson kan begjæres konkurs til skifteretten når den ikke lenger er likvid og eieren eller en eller flere kreditorer forlanger konkurs. Ved en konkurs blir bedriftens aktiva solgt og utbyttet blir delt mellom kreditorene.
Gjelden blir ikke slettet etter konkursen. Den gjelden som ikke blir betalt, skal skyldneren dekke med framtidige inntekter. Men dersom et aksjeselskap (AS) går konkurs, vil selskapet slutte å eksistere. Aksjeselskapet slettes, noe som betyr at gjelden aldri vil bli betalt.

Kreditor NULLSTILL SØKET

Den en debitor skylder penger til, gjerne en bank eller den man har handlet på kreditt hos.

Kredittopplysning NULLSTILL SØKET

Informasjon om økonomiske forhold for privatpersoner og bedrifter. Benyttes ofte ved vurdering av kredittverdighet i forbindelse med varekjøp på kreditt og låneopptak. Informasjonen leveres av kredittopplysningsbyråene, som samler inn, registrerer og benytter opplysninger fra offentlige tilgjengelige kilder som for eksempel skattelistene, Brønnøysundregistrene og Norsk lysningsblad. Alle personer som har hatt skattbar inntekt er registrert hos kredittopplysningsforetakene.

Likvitditet NULLSTILL SØKET

Betalingsevne. Kan du betale forfalte regninger innen betalingsfristen, er du likvid. I motsatt fall betegnes man som illikvid. En bedrift er likvid i lovens forstand når summen av dens betalingsmidler og verdien av bedriften er større enn dens gjeld.

Likviditetsbudsjett NULLSTILL SØKET

Et budsjett som viser pengestrømmen gjennom virksomheten eller husholdningen. Gjør det mulig å se om det til enhver tid er nok penger til å betale de løpende utgiftene

Medhjelper NULLSTILL SØKET

Tingretten og namsmannen oppnevner i noen tilfelle medhjelpere under tvangsfullbyrdelsen. Dette er profesjonelle som har særlig kunnskap og erfaring innen salg og taksering.

Namsmyndigheter NULLSTILL SØKET

Tingrett og namsmann, beslutter og foretar tvangsfullbyrdelsen.

Namsrett NULLSTILL SØKET

Se tingrett.

Nettoformue NULLSTILL SØKET

Eiendeler minus gjeld

Nettolønn NULLSTILL SØKET

Det du får utbetalt av en arbeidsgiver etter at skatten er trukket fra. Bruttolønn minus skatt.

Nominell rente NULLSTILL SØKET

Pålydende rente.

Prosessfullmektig NULLSTILL SØKET

Den som representerer en part i sivile saker, vanligvis en advokat.

Purring NULLSTILL SØKET

Påminnelse om at en regning eller lignende ikke er betalt innen fristen.

Refinansiering NULLSTILL SØKET

Å skaffe tilveie ny kapital. Benyttes gjerne i forbindelse med sammenslåing av lån og fordringer. Reduserer normalt effektiv rente og gir bedre økonomisk oversikt.

Regnskap NULLSTILL SØKET

En oversikt over virkelige inntekter og kostnader i en periode, f.eks. år.

Rettsforlik NULLSTILL SØKET

Forlik inngått for en domstol. Har virkning som rettskraftig dom og kan på bestemte vilkår bare angripes ved anke.

Rettsgebyr NULLSTILL SØKET

  • En egen sats for beregning av gebyrer som må betales for å få saker behandlet av domstolene. Grunngebyret (1 R) reguleres årlig og er per 01.01.2021 på 1199,-.
  • I sivile søksmål ved tingretten skal det betales 5 ganger rettsgebyret (5 R) når hovedforhandlingen varer i én dag. For lengre hovedforhandlinger øker gebyret suksessivt.
  • I lagmannsretten skal det betales 24 R når hovedforhandlingen varer én dag. Også her øker rettsgebyret suksessivt for lengre hovedforhandlinger.

Rettskraftig NULLSTILL SØKET

Når domstolens avgjørelse ikke kan bringes inn for overordnet domstol ved bruk av ordinære rettsmidler.

Rettslig inkasso NULLSTILL SØKET

Fordringshaver eller inkassator forholder seg til det offentlige nams- og rettsapparat for tvangsinndrivelse.

Saksomkostninger NULLSTILL SØKET

Saksøkte kan stille sikkerhet i form av bankinnskudd eller bankgaranti for å unngå tvangsfullbyrdelse av et krav. Sikkerhetsstillelse kan også kreves av saksøker som betingelse for videre gjennomføring av tvangsforretning. Sikkerhetsstillelse kan også besluttes overfor budgiver ved tvangssalg.

Taushetsplikt NULLSTILL SØKET

Det gjelder en streng taushetsplikt for en inkassator, dens ansatte og andre hjelpere overfor uvedkommende, om det de i forbindelse med inkassovirksomheten får kunnskap om av personlige forhold eller drifts- og forretningsforhold. Taushetsplikten er ikke til hinder for at visse opplysninger overlates til lovlig bruk som kredittopplysning under forutsetning av at denne virksomheten drives i samsvar med personregisterloven.

Termingebyr NULLSTILL SØKET

Gebyr som betales ved terminforfall for banklån og annen forbrukskreditt.

Tilbakelevering NULLSTILL SØKET

Dette er en særlig form for tvangsfullbyrdelse hvor saksøkers krav er sikret med salgspant i gjenstanden. Istedenfor for å selge gjenstanden, takserer namsmannen tingen, og salgspanthaver får dekket sitt krav ved å overta gjenstanden til den takserte pris.

Tilsvar NULLSTILL SØKET

Ved skriftlig saksforberedelse betegnelse på det dokument som saksøkte sender som svar på stevningen.
Dokumentet må oppfylle visse formkrav.

Tingrett NULLSTILL SØKET

Domstol som er førsteinstans for straffesaker, og for sivile saker hvis de ikke skal behandles i forliksrådet.
Tingretten er også ankeinstans for dommer og forlik i forliksrådet, og kjæremålsinstans for kjennelser og beslutninger i forliksrådet. Tingrettene ble fram til 1.1.2002 kalt enten herreds- eller byretter.

Tvangsauksjon NULLSTILL SØKET

Auksjon som Namsmannen avholder som ledd i tvangsinndrivelse av gjeld.

Tvangsbruk NULLSTILL SØKET

En særlig form for tvangsdekning av fast eiendom. Tingretten oppnevner en bestyrer som foretar driften, mens overskuddet fordeles på pantekreditorene etter prioritet.

Tvangsdekning NULLSTILL SØKET

Å omgjøre en panterett til penger ved tvangssalg eller tvangsbruk. Pantet kan være utleggspant eller avtalepant.

Tvangsfullbyrdelse NULLSTILL SØKET

Når avtaler og krav ikke oppfylles frivillig kan man etter regler angitt i tvangsfullbyrdelsesloven begjære at namsmyndighetene tvangsfullbyrder kravet.

Tvangsgrunnlag NULLSTILL SØKET

Før tvangsfullbyrdelse kan kreves må man ha tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlagene deles i tre hovedgrupper:
  1. Lovbestemte krav som for eksempel arveavgift, kommunale avgifter osv.
  2. Krav fastsatt av en domstol.
  3. Krav som bygger på avtale eller gjeldsbrev.

Tvangskraft NULLSTILL SØKET

Når et krav enten direkte eller etter utløp av frist gitt i et eget varsel kan bringes inn for namsmyndighetene til fullbyrdelse. Kravet må som hovedregel være forfalt og misligholdt.

Tvangssalg NULLSTILL SØKET

Se tvangsdekning

Utenrettslig inkasso NULLSTILL SØKET

Inkassotiltak hvor fordringshaver eller inkassator forholder seg mot skyldneren direkte. Tiltakene kan være telefoniske eller skriftlige, og gjelder purringer, inkassovarsel, betalingsoppfordring, innkalling til samtale. Det kan også være aktuelt at skyldneren blir oppsøkt for å få til en ordning.

Utlegg NULLSTILL SØKET

Sikring av et krav ved utleggspant eller dekning av et krav ved lønnstrekk.

Begjæring NULLSTILL SØKET

For at tvangsfullbyrdelse skal kunne skje må det komme en begjæring/anmodning om dette til namsmyndighetene.

Varsel NULLSTILL SØKET

Før et krav kan tvangsfullbyrdes må kreditor normalt sende et varsel til saksøkte om at tvangsfullbyrdelse vil bli begjært dersom kravet ikke blir betalt innen en frist på to uker.

Verneting NULLSTILL SØKET

Landet er delt inn i såkalte rettskretser, områder som sogner til en domstol. Vernetinget gir uttrykk for i hvilken av disse rettskretsene og følgelig for hvilken domstol, en sak skal reises.

Jeg har ikke mottatt noe i posten før nå, hvorfor det? NULLSTILL SØKET

Har du flyttet uten å melde fra til dine kreditorer er det en risiko for at brev kan bli sendt til feil adresse. Du er selv ansvarlig for å melde adresseendring.

Jeg har mottatt krav fra dere og er uenig. Hvordan klager jeg? NULLSTILL SØKET

Hvis du er uenig i kravet må du så snart som mulig kontakte oss slik at vi får registrert din innsigelse.

Oppgi hvorfor du klager og hva du mener er feil. Har du relevant dokumentasjon bør dette også legges ved. Innsigelsen kan fremmes ved å kontakte oss via kontaktskjemaet eller pr e-post. Du kan også ta kontakt med oss pr tlf.

Kan dere sende kopi av opprinnelig krav? NULLSTILL SØKET

Det kan vi. Ta kontakt med oss via kontaktskjemaet eller pr e-post. Du kan også ta kontakt med oss pr tlf. Oppgi saksnummer eller kreditors referanse og ønskede opplysninger vil bli sendt deg pr post eller e-post.

Jeg mener jeg har betalt kravet. Hva gjør jeg da? NULLSTILL SØKET

Da må du ta kontakt med oss så snart som mulig. Finn frem dokumentasjon som kvittering eller bankutskrift hvis du har det, slik at vi kan fremme dette for kreditor for videre behandling.

Jeg har ikke mottatt krav før nå NULLSTILL SØKET

Har du abonnement blir faktura sendt til adressen du oppga ved tegning av avtalen og du er selv ansvarlig for å holde den oppdatert.

Ved passering uten avtale sendes faktura til adressen registrert på bilen i Motorvognregisteret som oppdateres jevnlig fra Folkeregisteret.

Jeg mener jeg har betalt passeringen. Hva gjør jeg da? NULLSTILL SØKET

Da må du ta kontakt med oss så snart som mulig. Finn frem dokumentasjon som kvittering eller bankutskrift hvis du har det, slik at vi kan fremme dette for kreditor for videre behandling.

Jeg har fått grønne lys ved passering NULLSTILL SØKET

Passerer du bomstasjoner i andre byersteder enn hvor din brikke er utstedt fra kan du i en periode få grønne lys til tross for at din avtale har negativ saldo. Husk at du som kunde er ansvarlig for at din avtale til enhver tid er betalt i henhold til avtalebetingelsene.

Kan dere sende kopi av opprinnelig krav og bilder av passeringer? NULLSTILL SØKET

Det kan vi. Ta kontakt med oss via kontaktskjemaet eller pr e-post. Du kan også ta kontakt med oss pr tlf. Oppgi saksnummer, registreringsnummer eller kreditors referanse og ønskede opplysninger vil bli sendt deg pr post eller e-post.

Jeg har AutoPASS brikke NULLSTILL SØKET

Ta kontakt med din brikkeutsteder. Husk, har du abonnement med forskuddsbetaling er du selv ansvarlig for at avtalen er rettidig betalt.

Det var ikke jeg som var fører av bilen NULLSTILL SØKET

Hvis du er registrert som eier av bilen i Motorvognregisteret er du ansvarlig for passeringene som foretas uavhengig av hvem som er fører.

Jeg har aldri eid bilen NULLSTILL SØKET

Hvis du er i tvil om eierforholdet bør du kontakte motorvognregisteret på tlf 06650

Hva gjelder kravet? NULLSTILL SØKET

Kravet gjelder en eller flere ubetalte fakturaer gjeldene passeringer i bomstasjoner.

FLERE SPØRSMÅL

Har du ikke funnet svar på ditt spørsmål?
Kontakt oss gjerne!